Tālr./fakss: +371 64473732; lizuma.vidusskola@gulbene.lv

LIZUMA VIDUSSKOLA

Lizuma vidusskola - skola dzīvei!

Vārda dienu šodien svin: Ingrīda, Ardis

Projekts Nr. 8.3.1.1./16/I/002 KOMPETENČU PIEEJA MĀCĪBU SATURĀ
Valsts izglītības satura centrs projekta ietvaros 2017. gada 10. janvārī atlasīja 100 pirmsskolas un skolas no kopumā 235, ko pašvaldības no visas Latvijas no minēja dalībai mācību satura aprobācijai. Lizuma vidusskola būs viena no 100 pilotskolām, kurā nākamo divu gadu laikā, ar projekta atbalstu, tiks aprobēts gan jaunveidojamais mācību saturs, gan mācīšanas pieeja.
Visu pilotskolu skolotāju komandas piedalīsies mācībās divu gadu garumā un regulāri tiksies, lai kopīgi plānotu mācību darbu un mācību sasniegumu vērtēšanu saviem skolēniem, palīdzot viņiem attīstīt dzīvei mūsdienu sabiedrībā nepieciešamas kompetences – kritiski domāt, sadarboties, patstāvīgi mācīties, prasmīgi izmantot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas un citas.
PROJEKTA ĪSTENOŠANAS ILGUMS
2016. gada 17. oktobris – 2021. gada 16. oktobris
PROJEKTA SATURS
MĀCĪBU SATURA PĀRSKATĪŠANA UN PILNVEIDE
Mācību satura un mācīšanas pieejas pārskatīšanas mērķis ir mazināt tajā šobrīt dominējošo sadrumstalotību un fragmentārismu, pasīvu, no reālās dzīves situācijām atrautu zināšanu apguvi, izolētu prasmju attīstību. Tā vietā pedagoga atbalstam plānots sagatavot ieteicamās mācību priekšmetu programmas, kurās iekļauti uzdevumu piemēri un sniegti ieteikumi, kā mācīt, lai skolēns gūtu pieredzi koordinēti lietot zināšanas, prasmes un paust attieksmes, veidojot viņa spēju rīkoties iepriekš neparedzamās dzīves situācijās. Šo materiālu sistemātiska izstrāde sniegtu atbalstu mūsdienu prasībām atbilstošas mācīšanas pieejas izmantošanai visās skolās.
Projektā tiek izstrādāts mācību saturs zināšanu un prasmju apguvei septiņās mācību jomās, četrās caurviju grupās, un tiek plānota vērtībizglītība, konkrētu rakstura īpašību attīstīšanai.
MĀCĪBU JOMAS
Valodas; sociālā un pilsoniskā; kultūras izpratne un pašizpausme mākslā; dabaszinātnes; matemātika; tehnoloģijas; veselība un fiziskās aktivitātes.
CAURVIJU PRASMES
Pašizziņa un pašvadība; domāšana un radošums; sadarbība un līdzdalība; digitālā.
VĒRTĪBAS/TIKUMI
Atbildība, centība, drosme, godīgums, gudrība, laipnība, līdzcietība, mērenība, savaldība, solidaritāte, taisnīgums, tolerance.
Projekta gaitā tiks pārskatīti pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartu projekti, pirmsskolas vadlīniju projekti, veidoti mācību priekšmetu standarti, mācību priekšmetu programmas, izstrādāti mācību un metodiskie līdzekļi.
Plānots izstrādāt 6 mācību un metodiskos līdzekļus pirmsskolai (izglītojamajiem vecumā no pusotra līdz četriem gadiem un vecumā no pieciem līdz sešiem gadiem), 13 mācību un metodiskos līdzekļus 1.-6. klasei, 27 mācību un metodiskos līdzekļus 7.-12. klasei. Plānots pārskatīt arī 20 diagnosticējošos darbus, tajā skaitā 12 diagnosticējošos darbus matemātikā un dabaszinātnēs.

PEDAGOGU PROFESIONĀLĀ PILNVEIDE
Mācīšanas pieejas maiņas mērķis ir panākt, lai skolēni spētu skolā apgūtās zināšanas un prasmes pārnest uz iepriekš neparedzētām un reālām dzīves situācijām, lai viņiem veidotos dziļāka izpratne par attiecīgo jomu, viņi prastu lietot zināšanas, prasmes un paust savu attieksmi. Lai tas notiktu, mācību procesa centrā jānokļūst skolēnam, kurš mācās domāt, sadarboties, meklēt atbildes un tādējādi pats konstruē apgūtā jēgu.

45x45 dr45x45 tw45x45 fb45x45 blog

Laika apstākļi

Stundu saraksts

stundu saraksts

Ēdienkarte

gezond eten

Skolas autobuss

skolas autobuss

Pasākumu plāns

kal 1

Labākie mācībās

labaki